Nyheter

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2023

Skarvrusäterns Samfällighetsförening

kallar medlemmarna till ordinarie årsstämma den 7 april 2023 på Härjedalens fjällmuseum i Funäsdalen.

https://www.fjallmuseet.se/fjallmuseet/besok-oss/hitta-till-fjallmuseet.html

Stämman börjar kl 15.00, kaffe med bulle serveras från kl 14.30. ÅRSMÖTETS FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Föreningsstämmans öppnande

 2. Val av ordförande för stämman

 3. Val av sekreterare för stämman

 4. Val av två justeringsmän

 5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning, godkännande av dagordning och fastställande av röstlängd

 6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

 7. Revisorernas berättelse

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

 10. Ersättning till styrelse och revisorer

 11. Framläggande av styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd för:

  • -  GA:57 Vägar och parkeringsplatser

  • -  GA:58-59 Grönområde och Vatten- och avlopps ledningssystem

  • -  GA:146 Sophantering

 12. Val av 3 styrelseledamöter för 2 år.

 13. Val av 2 styrelsesuppleanter för 1 år.

 14. Val av 2 revisorer för 2 år.

 15. Val av 1 revisorssuppleant för 1 år.

 16. Val av valberedning för 1 år.

 17. Datum för arbetsdag 16 september 2023.

 18. Övriga frågor(ej beslut).

 19. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt(inom

  14 dagar).

Som markägare erhåller Skarvrusäterns Samfällighetsförening två säsongskort för Nordic Ski. Detta som gäller för vintersäsongen 2023/2024 kommer att lottas ut bland de närvarande på årsmötet.

Logga in på https://www.skarvrusatern.se/for-medlemmar/arsstamma för att läsa handlingarna till årsmötet (kräver inloggning).

Vänligen bekräfta här att du har mottagit kallelsen (kräver inloggning).