Nyheter

NU FINNS STÄMMOPROTOKOLLET 2024 TILLGÄNGLIGT PÅ HEMSIDAN

 Logga in på hemsidan. Nu finns stämmoprotokollet tillgängligt under För medlemmar  under fliken Årstämma.

 

Begränsad parkeringsmöjlighet

Försök om möjligt att samåka med grannarna till årstämman. Då Fjällnäs är fullbelagt under påsken kan det vara trångt på parkeringen.

Papperskopior av årsmöteshandlingarna kommer inte att finnas på stämman. Vill du ha det skriver du ut själv från hemsidan.

 

 

 

Debiteringslängd för 2024

Nu finns förslag till debiteringslängd på hemsidan under fliken För medlemmar - Årstämma - 2024

Glöm inte att svara att du fått kallelsen till årsmötet!

 Klicka på länken: 

Vänligen bekräfta här att du har mottagit kallelsen (kräver inloggning).

 

 

SKARVRUSÄTERNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

 

kallar medlemmarna till ordinarie årsstämma den 29 mars 2024 i AULA CAPELLA

i Fjällnäs.

 

Vägbeskrivning: Aula Capella Fjällnäs

 

Stämman börjar kl 16.30. Kaffe serveras från kl 16.00

 

 

 

 

Logga in på: 

https://www.skarvrusatern.se/for-medlemmar/arsstamma för att läsa handlingarna till årsmötet

(kräver inloggning). 

 

 

 

 

 

ÅRSMÖTETS FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning, godkännande av dagordning och fastställande av röstlängd
 6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
 10. Ersättning till styrelse och revisorer
 11. Framläggande av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för:
  • GA:57 Vägar och parkeringsplatser
  • GA:58–59 Grönområde och Vatten- och avloppsledningssystem
  • GA:146 Sophantering
 12. Val av 3 styrelseledamöter för 2 år.
 13. Val av 2 styrelsesuppleanter för 1 år.
 14. Val av ordförande bland styrelsens ledamöter för 2 år.
 15. Val av 1 revisorssuppleant för 1 år.
 16. Val av valberedning för 1 år.
 17. Datum för Arbetsdagen. Förslagsvis lördagen den 14 september 2024.
 18. Övriga frågor (ej beslut).
 19. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt (inom 14 dagar).

 

Logga in på https://www.skarvrusatern.se/for-medlemmar/arsstamma för att läsa handlingarna till årsmötet (kräver inloggning).

Nytt Forum på hemsidan

Hej!

Nu har vi ett nytt forum på hemsidan där man kan annonsera om man vill hyra ut eller hyra stuga. 

Det finns också ett forum för att sälja och köpa, t ex verktyg eller möbler!