Nyheter

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2024

Vänligen bekräfta här att du har mottagit kallelsen (kräver inloggning).

 

SKARVRUSÄTERNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

 

kallar medlemmarna till ordinarie årsstämma den 29 mars 2024 i AULA CAPELLA

i Fjällnäs.

 

Vägbeskrivning: Aula Capella Fjällnäs

 

Stämman börjar kl 16.30. Kaffe serveras från kl 16.00

 

ÅRSMÖTETS FÖREDRAGNINGSLISTA

 

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän
 5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning, godkännande av dagordning och fastställande av röstlängd
 6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
 10. Ersättning till styrelse och revisorer
 11. Framläggande av styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för:
  • GA:57 Vägar och parkeringsplatser
  • GA:58–59 Grönområde och Vatten- och avloppsledningssystem
  • GA:146 Sophantering
 12. Val av 3 styrelseledamöter för 2 år.
 13. Val av 2 styrelsesuppleanter för 1 år.
 14. Val av ordförande bland styrelsens ledamöter för 2 år.
 15. Val av 1 revisorssuppleant för 1 år.
 16. Val av valberedning för 1 år.
 17. Datum för Förslagsvis lördagen den 14 september 2024.
 18. Övriga frågor (ej beslut).
 19. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt (inom 14 dagar).

 

Logga in på https://www.skarvrusatern.se/for-medlemmar/arsstamma för att läsa handlingarna till årsmötet (kräver inloggning).